Professionals

Achtergrondinformatie en doelstellingen

Het Expertisecentrum Palliatieve Zorg Maastricht UMC+

Palliatieve zorg richt zich op de kwaliteit van leven van patiënten met een levensbedreigende ziekte door middel van vroegtijdige signalering en behandeling van problemen van lichamelijke, psychosociale en spirituele aard. Multidimensionaliteit, verlichten van het lijden, pro-activiteit, snelheid, flexibiliteit en aandacht voor patiënt en naasten zijn kernbegrippen binnen de palliatieve zorg. Palliatieve zorg dient aangeboden te worden aan alle patiënten met een chronische levensbedreigende aandoening zoals kanker, COPD, hartfalen, nierfalen, neurologische aandoeningen etc. en begint op het moment dat duidelijk is dat de patiënt klachten heeft ondanks optimale behandeling van de onderliggende ziekte. De ziekte-gerichte behandeling wordt geleidelijk aan steeds meer gecombineerd met palliatieve, ‘symptoomgerichte zorg’. Dat kan dus al een ruime tijd voor het overlijden van een patiënt zijn.

esmoDe Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) ziet een belangrijke taak weggelegd voor de academische ziekenhuizen in deze verdere ontwikkeling van de palliatieve zorg. In de visie van de NFU verbreden alle acht universitaire medische centra de komende jaren hun werk op dit gebied naar acht expertisecentra. De missie van deze centra is om vanuit de drie academische taken (patiëntenzorg, onderzoek en onderwijs) integraal vorm te geven aan de verbetering van de kwaliteit van de palliatieve zorg in Nederland. Tevens staan de centra in voor de maatschappelijke verspreiding van de wetenschappelijke inzichten betreffende palliatieve zorg, waardoor de vierde taak, de klankbordfunctie bij maatschappelijk relevante onderwerpen op dit gebied, ontstaat. Sinds januari 2013 heeft de palliatieve zorg in het MUMC+ de status van expertisecentrum.

1. Consultatie

Het Regionale Consultatieteam Palliatieve zorg bestaat uit een groep deskundigen die gespecialiseerd zijn in de palliatieve zorg. Het team bestaat uit een internist, een specialist ouderengeneeskunde, een oncoloog, een verpleegkundig specialist, twee gespecialiseerde verpleegkundigen, een maatschappelijk werker, een geestelijk verzorger en een coördinator. Het team verricht ongeveer 700 consulten palliatieve zorg per jaar.

team

Het Regionale Consultatieteam geeft telefonische adviezen aan professionals met vragen over palliatieve zorg, ongeacht het ziektebeeld of de verblijfplaats van de patiënt. Het team neemt de behandeling van de patiënt niet over. Indien nodig wordt de patiënt ook aan bed bezocht, thuis, in het ziekenhuis, verzorgings- of verpleeghuis of hospice. Consulten worden multidisciplinair besproken en met de consultvrager geëvalueerd.

 

Welke vragen kunt u stellen?

U kunt vragen stellen over:schema
  • Symptoombestrijding
  • Psychosociale problemen
  • Ethische dilemma’s
  • Inzet van hulpmiddelen
  • Coördinatie van zorg

Hoe?

Via telefoonnummer 0900-PALLIUM, ofwel 0900-7255486.

Wanneer?

Consultatie is beschikbaar als het nodig is; 24 uur per dag en 7 dagen per week. Klik hier voor meer informatie.

Voor wie?

Alle professionele zorgverleners uit Zuid- en Midden- Limburg

Klik hier voor ons praktische kaartje met contactinformatie en een omrekentabel voor opioïden.

Klik hier voor verdere uitleg (filmpje) over het EPZM door Annemie Courtens, coördinator EPZM. 

2. (Poli-)klinische voorziening

Op de oncologie afdeling zijn 2 gealloceerde bedden waar patiënten die hoogcomplexe palliatieve zorg nodig hebben, kunnen worden opgenomen voor kortdurende interventies. Doelgroep: kankerpatiënten met multi-symptomatologie of multiproblematiek cq. polyfarmacie waarvoor in de oorspronkelijke zorgsetting onvoldoende mogelijkheden zijn om deze beheersbaar te maken.

Voor palliatieve oncologische patiënten is er een spreekuur op de poli supportive care.

3. Onderzoek

Het expertisecentrum palliatieve zorg van het MUMC+ heeft twee onderzoekslijnen: pijn en dyspneu. Beide symptomen komen zeer frequent voor bij diverse groepen chronisch zieken en hebben grote consequenties voor de kwaliteit van leven. De onderzoekslijn ‘Pijn’ zal met name focussen op de behandeling van oncologische pijn. De onderzoekslijn ‘Dyspnoe’ legt de nadruk op dyspnoe-management bij patiënten met niet-oncologische aandoeningen, zoals chronisch orgaanfalen, en advance care planning bij patiënten met een levensbedreigende chronische aandoening, zoals COPD en hartfalen.

4. Onderwijs

De consulenten palliatieve zorg verrichten veel bij- en nascholingen voor verschillende doelgroepen: voor arts-assistenten, huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde, verpleegkundigen en verzorgenden.

Indien u dat wenst kunnen er scholingen of presentatie op maat worden aangeboden bijvoorbeeld in de vorm van casuistiekbespreking, fto, klinische lessen etc. Voor vragen hierover kunt u de coördinator van het Expertisecentrum Palliatieve zorg MUMC+,  Mevr. A.M. Courtens contacteren.

5. Consortiumvorming

Het expertisecentrum werkt samen met verschillende netwerken palliatieve zorg, huisartsen, ouderenzorg, hospices, thuiszorgorganisaties  en onderwijsinstanties op het gebied van zorg, onderwijs en onderzoek.