Landelijke Meetdag Palliatieve Zorg- 16 april 2021

'Zou het mij verbazen wanneer deze patiënt in de komende 12 maanden komt te overlijden?' 16 april stellen we deze 'de Surprise Question' op alle verpleegafdelingen in huis. Het is een veelgebruikt instrument om de palliatieve fase te markeren.

Pagina-inhoud

We doen die dag mee met een landelijke Meet-dag Palliatieve Zorg om een beeld te krijgen van het aantal patiënten met een mogelijke palliatieve zorgbehoefte dat op een gegeven dag in het ziekenhuis verblijft, en de spreiding over de verschillende verpleegafdelingen.

Surprise question

De surprise question is een hulpmiddel om patiënten in de palliatieve fase tijdig te herkennen en kan aanleiding zijn om in overleg met patiënten en hun naasten palliatieve zorg in te zetten. Bij de Surprise Question vraag je jezelf af of je verbaasd zou zijn wanneer een patiënt binnen een jaar zou komen te overlijden. Wanneer het antwoord op deze vraag nee is wordt dit wel gezien als het begin van de palliatieve fase. Ook wel genoemd de markering van de palliatieve fase.

Proactieve zorgplanning ofwel Advance Care Planning (ACP)

Een negatief antwoord op de Surprise Question moet het startpunt zijn van proactieve zorgplanning ofwel Advance Care Planning (ACP). Hierna moet een inventarisatie naar palliatieve zorgbehoeften volgen: ervaart deze patiënt problemen op een van de vier dimensies: fysiek, psychisch, sociaal of existentieel als gevolg van zijn/haar ziekte of behandeling? En, wat zijn de wensen, waarden en behoeften van deze patiënt.

Palliatieve zorg

De inzet van palliatieve zorg kan voor alle patiënten met een levensbedreigende aandoening van meerwaarde zijn, ook vroeg in het ziektebeloop en als nog ziektegerichte behandeling wordt gegeven. Hoewel er steeds meer aandacht is voor palliatieve zorg en het aantal consultvragen aan palliatieve teams gestaag toeneemt, worden vermoedelijk niet alle patiënten met een palliatieve zorgbehoefte en hun naasten bereikt, of de palliatieve zorg vaak pas laat in het ziekteproces ingezet.

Bewustwording

De resultaten worden teruggekoppeld naar de afdelingen. Deze informatie kan worden gebruikt om de palliatieve patiënt beter op het netvlies te krijgen en meer bewust te worden van de behoefte aan palliatieve zorg van hen. Waar nodig kan het palliatief team ondersteunen bij de verdere inbedding hiervan.

Voor meer informatie over de Surprise Question en identificatie-instrumenten voor markering van de  palliatieve fase, zie de website https://palliatievezorg.mumc.nl/professionals/de-surprise-question of neem contact op met het consultatieteam van het Expertisecentrum Palliatieve Zorg MUMC+.

Sluit de enquête