Proactieve en geestelijke zorg voor kwetsbare ouderen in de huisartsenpraktijk

Het Expertisecentrum Palliatieve Zorg (EPZ) MUMC+ is in 2023 een project gestart voor proactieve en geestelijke zorg voor kwetsbare ouderen in huisartspraktijken in Maastricht/Heuvelland.

Proactieve zorg is belangrijk bij kwetsbare ouderen omdat er verschillende problemen kunnen zijn op het gebied van lichamelijke of psychische klachten of op het gebied van de sociale leefsituatie of levens/zingevingsvragen. In deze complexe zorg is het belangrijk om, in overleg met de patiënt en naasten, vooruit te denken, zodat klachten en problemen optimaal behandeld en begeleid kunnen worden en niet-gewenste zorg (zoals bijvoorbeeld ziekenhuisopnames en bezoeken aan de spoedeisende hulp) voorkomen kunnen worden.

In dit pilot project sluiten consulenten palliatieve zorg en geestelijk verzorgers van het MUMC+ aan bij het multidisciplinair overleg ‘Kwetsbare ouderen’ in verschillende huisartsenpraktijken. Daarnaast ondersteunen zij de huisartsen en praktijkondersteuners met hun kennis en expertise door middel van coaching en/of door het brengen van huisbezoeken aan patiënten in de huisartsenpraktijk.

Een palliatief consulent is een zorgverlener die gespecialiseerd is in vragen op het vlak van klachten of problemen die op kunnen treden wanneer genezing voor een patiënt niet meer mogelijk is. Een geestelijk verzorger is een zorgverlener die gespecialiseerd is in zingevings- of levensvragen. In gesprekken, door te luisteren helpt een geestelijk verzorger mensen bij zingevings- of levensvragen.

Wat willen we bereiken met dit project?

  1. Bewustwording van en deskundigheidsbevordering bij professionals in huisartsenpraktijken met betrekking tot proactieve zorg met geïntegreerde geestelijke zorg voor kwetsbare ouderen.
  2. Identificeren en wegnemen van drempels bij huisartsen, wijkverpleegkundigen en praktijkondersteuners om de palliatief consulent in consult te vragen.
  3. Meer vroegtijdig herkennen van palliatieve zorgbehoeften, meer proactieve zorgplanning en beter symptoommanagement voor kwetsbare ouderen in huisartsenpraktijken.
  4. Meer aandacht voor de zorg voor zingeving voor kwetsbare ouderen in de huisartsenpraktijk.
  5. Het verminderen van ‘niet passende zorg’ voor kwetsbare ouderen in huisartspraktijken in Maastricht/Heuvelland.
  6. Het bevorderen van zelfregie en kwaliteit van leven en afscheid nemen in de laatste levensfase van patiënten.

In het komende half jaar ondersteunen we verschillende huisartspraktijken in Maastricht/Heuvelland en zullen we de effecten hiervan evalueren door interviews met patiënten en/of naasten die bezocht zijn door de palliatief consulent en/of de geestelijk verzorger. Daarnaast evalueren we na een half jaar middels dossieronderzoek welk effect de ondersteuning vanuit het EPZ MUMC+ heeft gehad op ‘niet passende zorg’ in de laatste levensfase. Tot slot bespreken we in focusgroepen in de huisartsenpraktijk en met de consulenten palliatieve zorg en de geestelijk verzorgers hoe zij de ondersteuning ervaren hebben. Zo kan dit project ons inzicht geven in hoe we de zorg voor kwetsbare ouderen in de huisartsenpraktijken kunnen optimaliseren.

Voor meer informatie over het project kunt u contact opnemen met Franca Warmenhoven: franca.warmenhoven@mumc.nl

Sluit de enquête