De surprise question

'Zou het mij verbazen wanneer deze patiënt in de komende 12 maanden komt te overlijden?'

Bij de Surprise Question (SQ) vraag je jezelf af of je verbaasd zou zijn wanneer een patiënt binnen een jaar zou komen te overlijden. Wanneer het antwoord op deze vraag nee is wordt dit wel gezien als het begin van de palliatieve fase. Ook wel genoemd de markering van de palliatieve fase.

Hierna moet een inventarisatie naar palliatieve zorgbehoeften volgen: ervaart deze patiënt problemen op een van de vier dimensies: fysiek, psychisch, sociaal of existentieel als gevolg van zijn/haar ziekte of behandeling?

En, wat zijn de wensen, waarden en behoeften van deze patiënt. Een negatief antwoord op de Surprise Question: “nee, ik zou niet verbaasd zijn als deze patiënt binnen een  jaar zou overlijden”, moet het startpunt zijn van proactieve zorgplanning ofwel Advance Care Planning (ACP).

Op vrijdag 16 april 2021 is in het MUMC+ op alle verpleegafdelingen, middels het uitvragen van de SQ, het aantal patiënten met een palliatieve zorgbehoefte in kaart gebracht. Het betreft een landelijk onderzoek, in het MUMC+ uitgevoerd door het Expertisecentrum Palliatieve Zorg MUMC+.
Voor de resultaten van het MUMC+ kijk HIER!
De resultaten van het landelijk onderzoek worden binnenkort verwacht en hier gepresenteerd.

Tools voor markering palliatieve fase

Deze video geeft een beknopte samenvatting van het markeren van de palliatieve fase met uitleg over de SQ en Hiervoor kunnen de SQ en de SPICT. Het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland heeft als basis gediend.

SPICT Supportive and Palliative Care Indicators Tool (SPICT)

De SPICT is een handreiking om personen te identificeren die een verhoogd risico hebben op achteruitgang van hun gezondheid. Inventariseer onvervulde behoeften aan ondersteunende en palliatieve zorg bij deze personen en maak een zorgplan.

Inventarisering van palliatieve zorgbehoeften

I-HARP Inventarisatie van palliatieve zorgbehoeften bij patiënten met gevorderd hartfalen

Patiënten met gevorderd hartfalen hebben vaak belangrijke palliatieve zorgbehoeften. Mede door de onzekere prognose en het fluctuerende verloop van de aandoening wordt vaak onvoldoende tegemoetgekomen aan de palliatieve zorgbehoeften van deze patiënten.

I-Harp

Proactieve zorgplanning (ACP)

Proactieve zorgplanning is het proces van in gesprek gaan, vooruit denken, plannen en organiseren van gewenste passende zorg (in de palliatieve fase). Dit omvat zowel de fysieke, de psychische, de sociale als de zingevingsdimensie

Proactieve zorgplanning (ACP)
Sluit de enquête